Wszystko co potrzebne w reklamie.
Pomiń łącza nawigacji
Akcesoria reklamoweRozwiń Akcesoria reklamowe
Artykuły biuroweRozwiń Artykuły biurowe
Banery, PlandekiRozwiń Banery, Plandeki
ChemiaRozwiń Chemia
Dystanse i uchwytyRozwiń Dystanse i uchwyty
FolieRozwiń Folie
KasetonyRozwiń Kasetony
KlejeRozwiń Kleje
LaminatyRozwiń Laminaty
Materiały do druku cyfrowegoRozwiń Materiały do druku cyfrowego
Narzędzia ReklamoweRozwiń Narzędzia Reklamowe
Oświetlenie i elektrykaRozwiń Oświetlenie i elektryka
PapieryRozwiń Papiery
PłytyRozwiń Płyty
Prezentery i stojakiRozwiń Prezentery i stojaki
Ramki aluminioweRozwiń Ramki aluminiowe
Stojaki plexiRozwiń Stojaki plexi
StyropianyRozwiń Styropiany
ŚciankiRozwiń Ścianki
Taśmy klejąceRozwiń Taśmy klejące
TorbyRozwiń Torby
UsługiRozwiń Usługi
WzornikiRozwiń Wzorniki
Wyprzedaże
PartnerzyStojaki, folie i inne akcesoria reklamowe

Wszyscy wiemy, jak wa¿na jest w dzisiejszych czasach reklama. Dzia³ania marketingowe s¹ niezbêdne do tego, aby wybiæ siê na rynku i zostaæ zauwa¿onym przez potencjalnych Klientów, a gdy to siê ju¿ stanie – by ca³y czas utrzymywaæ swoj¹ wypracowan¹, siln¹ pozycjê w bran¿y. Sklep internetowy FOLIO powsta³ z myœl¹ o tym, aby ka¿dy z Was mia³ mo¿liwoœæ zaopatrywania siê w najlepsze akcesoria niezbêdne w czasie prowadzenia dzia³añ promocyjnych. W³aœnie ze wzglêdu na to znajdziecie u nas rozwi¹zania, takie jak: rollup, stojaki na ulotki, p³yta PCV, folia magnetyczna (samoprzylepna), materia³y do druku cyfrowego, banery i plandeki, kleje, laminaty, wiele innych niezbêdnych akcesoriów. Swoj¹ ofertê tworzyliœmy z pe³n¹ trosk¹ o jej funkcjonalnoœæ i o to, aby podczas tworzenia kampanii marketingowej niczego Wam nie zabrak³o. Zwróciliœmy uwagê tak¿e na to, aby nasze roll up'y, stojaki na ulotki, p³yty PCV i inne wyroby by³y bardzo estetyczne – tak, aby ju¿ na pierwszy rzut oka by³y w stanie zaœwiadczyæ o profesjonalizmie Waszej firmy. Równie¿ siêgaj¹c po dodatki, takie jak folia samoprzylepna (magnetyczna), papiery czy taœmy, zadbaliœmy o ich najwy¿sz¹ jakoœæ – wszystko po to, aby doskonale sprawdza³y siê w trakcie prac nad materia³ami reklamowymi i znacznie je usprawnia³y.

Folia magnetyczna

Szukasz najlepszego noœnika dla przygotowywanej przez siebie reklamy? Je¿eli tak, to z ca³¹ pewnoœci¹ doskonale sprawdzi siê folia magnetyczna. Dziêki namagnesowaniu idealnie przywiera ona do ró¿nych powierzchni, a tak¿e jest ³atwa do usuniêcia. Folia samoprzylepna œwietnie sprawdza siê do tworzenia reklamy wizualnej.

P³yta PCV

Do najwa¿niejszych zalet, jakimi wykazuje siê p³yta PCV, nale¿¹ odpornoœæ na warunki atmosferyczne, chemikalia i korozjê, dziêki czemu doskonale sprawdza siê ona do wykorzystania nawet w reklamach zewnêtrznych. Co wa¿ne, jest te¿ bardzo ³atwa w obróbce i pozwala na nanoszenie na powierzchniê ró¿nego typu nadruków.

Stojaki na ulotki

Chcesz przyci¹gn¹æ uwagê potencjalnych Klientów? Koniecznie postaw na atrakcyjn¹ ekspozycjê materia³ów! Nasze stojaki na ulotki s¹ dostêpne w bardzo wielu wymiarach i konfiguracjach, dziêki czemu mo¿liwe bêdzie dostosowanie ich do swoich indywidualnych potrzeb. Precyzyjne wykonanie to gwarancja estetyki i niezawodnoœci w ka¿dych warunkach!

Rollup

Na czym polega fenomen roll up'a? Dlaczego jest on tak chêtnie i czêsto wykorzystywanym noœnikiem reklamowym? Otó¿ do jego najwa¿niejszych zalet nale¿y fakt, ¿e z jednej strony jest bardzo ³atwy w u¿yciu, z drugiej z kolei – pozwala na zaprezentowanie konkretnej oferty w nadzwyczaj atrakcyjny sposób.
Polecamy Wyprzeda¿
Folie Banery Plandeki
0,00 zł więcej»
Chemia do produkcji reklam Zmywacze
0,00 zł więcej»
Opakowania z tektury falistej
0,00 zł więcej»
Narzędzia do produkcji reklam
0,00 zł więcej»
Stojaki reklamowe z plexi
0,00 zł więcej»
Stojaki Potykacze PCV
0,00 zł więcej»
Rollbanery
0,00 zł więcej»
Oświetlenie
0,00 zł więcej»
Torby papierowe - różne wielkości
0,00 zł więcej»
Ramki aluminiowe z oświetleniem LED
0,00 zł więcej»
Noże OLFA
0,00 zł więcej»
Płyty PCV
0,00 zł więcej»
O firmie
Kontakt
Folio S.C.
Czajkowskiego 12a
43-300 Bielsko-Bia³a, woj. œl¹skie
tel.: (33) 816 82 97
sklep@folio-reklama.pl
NIP: 5471860006
 
Napisz do nas
 

 

 


Dołacz do newsletter Folio-Reklama.pl
Bądź na bieżaco z nowościami i promocjami
Folio-Reklama.pl na Facebook'u